Obchodní podmínky | Přepravto
prosím čekejte...

Obchodní podmínky společnosti Dealpro, s.r.o.

Obchodní podmínky ve znění účinném od 1. 7. 2019

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné zasílatelské podmínky jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku a řídí se jimi poskytování všech zasílatelských služeb včetně poskytování všech souvisejících služeb v rámci podnikatelské činnosti Zasílatele pro zákazníky Zasílatele.
 2. Tyto Všeobecné zasilatelské podmínky tvoří nedílnou součást každé zasílatelské smlouvy, uzavřené ať již ústně nebo v písemné formě, na jejímž základě se Zasílatel zavazuje obstarat přepravu zásilky a Příkazce se zavazuje zaplatit Zasílateli sjednanou odměnu. Tyto Všeobecné zasílatelské podmínky tak závazným způsobem upravují vztahy vzniklé mezi Zasílatelem a Příkazcem při obstarání přepravy zásilek.

II. Vymezení pojmů

 1. Není-li v těchto Všeobecných zasílatelských podmínkách nebo v příslušné zasílatelské smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají pro účely vztahu smluvních stran založeného zasílatelskou smlouvou následující pojmy dále uvedený význam:

Podmínky“ znamenají tyto Všeobecné zasilatelské podmínky, které jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 Občanského zákoníku;

Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Zasílatelem a Příkazcem v písemné, ústní či konkludentní formě, jejímž předmětem je závazek Zasílatele obstarat pro Příkazce přepravu Zásilky a závazek Příkazce zaplatit Zasílateli sjednanou odměnu; Smlouva se uzavírá zpravidla prostřednictvím Objednávkového formuláře;

Objednávkový formulář“ znamená formulář označený jako: „OBJEDNÁVKA ZASÍLATELSKÝCH SLUŽEB“, který vygeneruje Internetový portál Zasílatele umístěný na adrese www.prepravto.cz na základě Příkazcem provedeného výběru z nabízených služeb Zasílatele a poskytnutí požadovaných informací; 

Odměna“ má význam uvedený v článku VI. Podmínek;

Přepravní náklady“ má význam uvedený v článku VI. Podmínek;

Zasílatelská cena“ má význam uvedený v článku VI. Podmínek;

Zasílatel“ znamená společnost Dealpro, s.r.o., se sídlem Skuteckého 1705/3a, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 06696724, DIČ:CZ06696724, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287292;

Příkazce“ znamená osobu, se kterou Zasílatel uzavřel Smlouvu;

Smluvními stranami“ a jednotlivě „Smluvní stranou“ se rozumí společně Zasílatel a Příkazce, resp. samostatně Zasílatel či Příkazce;

Odesílatel“ znamená osobu, která je na Zásilce jako odesílatel označena; není-li odesílatel označen, je jím Příkazce;

Příjemce“ nebo „Adresát“ znamená osobu, která je na Zásilce jako adresát, resp. příjemce Příkazcem nebo Odesílatelem označena;

Přepravce“ znamená osobu nebo přepravní společnost vybranou Zasílatelem na základě Smlouvy, která na účet Příkazce provádí přepravu Zásilky od Odesílatele Příjemci za podmínek uvedených ve Smlouvě;

Zásilka“ znamená věci, které byly Zasílatelem převzaty jako jeden celek k poskytnutí zasílatelské služby dle Smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a Zasílatelem;

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Úmluva CMR“ znamená vyhlášku ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR).

 1. Dále v Podmínkách nebo ve Smlouvě mohou být definovány další pojmy.

III. Podmínky uzavření Smlouvy

1. Příkazce je před zahájením poskytování zasílatelských služeb zpravidla nejprve registrován u Zasílatele a jsou mu Zasílatelem přiděleny nezbytné technické údaje (zejména uživatelské jméno a heslo tzv. Affiliate kód) sloužící k přesné identifikaci Příkazce. Provedením této registrace jakožto zákazníka Zasílatele vyslovuje Příkazce souhlas s tím, aby se práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování zasílatelských služeb řídila Smlouvou a v rozsahu neupraveném Smlouvou těmito Podmínkami. Zasilatel však může poskytovat zasilatelské služby Příkazci i bez jeho registrace jakožto zákazníka.   

2. Zasílatel si vyhrazuje právo odstranit nebo zablokovat účet již registrovaného Příkazce, a to i bez udání důvodu.

3. Smlouva bude Smluvními stranami uzavírána zpravidla elektronicky prostřednictvím Objednávkového formuláře a emailu. Objednávkový formulář obsahuje zpravidla podstatné náležitosti Smlouvy, zejména:

a)    specifikaci Zásilky,
b)    místo převzetí Zásilky a Odesílatele,
c)    místo doručení Zásilky a Příjemce,
d)    orientační čas dodání Zásilky Příjemci,
e)    orientační čas vyzvednutí Zásilky Příjemcem,
f)    cenu zahrnující přepravní náklady a odměnu Zasílatele,
g)    příslušnou DPH,
h)    identifikaci Přepravce, který provede požadovanou přepravu Zásilky,
i)    kontaktní informace Odesílatele a Příjemce.

4. Příkazce je odpovědný za správnost všech údajů zadaných Příkazcem na internetovém portálu Zasílatele, které slouží pro generování Objednávkového formuláře, jakož i za správnost údajů zaslaných Zasilateli prostřednictvím emailu.

5. Okamžikem potvrzení podstatných náležitostí Smlouvy prostřednictvím emailu dochází vždy k uzavření Smlouvy a k akceptaci Podmínek.

6. Příkazce je oprávněn provést výběr požadovaného typu služeb Zasílatele i prostřednictvím jiných komunikačních kanálů (např. písemně, faxem, e-mailem či telefonicky). Takovýto výběr služeb Zasílatele se však vždy považuje za návrh na uzavření Smlouvy. Tento návrh Příkazce Zasílatel zpracuje, tj. odstraní ve spolupráci s Příkazcem případné vady návrhu a následně vytvoří Objednávkový formulář, který elektronicky doručí Příkazci. Smlouva je následně uzavřena okamžikem potvrzení Objednávkového formuláře ze strany Příkazce. Zasílatel si vyhrazuje právo odmítnout, resp. neakceptovat, takový návrh Příkazce na poskytnutí služeb Zasílatele, který neodpovídá službám Zasílatele nabízeným prostřednictvím internetového portálu Zasílatele. 

7. Předmětem plnění na základě Smlouvy je vždy závazek Zasílatele, že vlastním jménem a na účet Příkazce obstará Příkazci přepravu Zásilky z určitého místa do určitého jiného místa, a závazek Příkazce zaplatit Zasílateli za obstarání přepravy Zásilky dohodnutou odměnu. Smlouva se považuje za splněnou ze strany Zasílatele okamžikem, kdy Zasílatel uzavře příslušnou smlouvu o přepravě Zásilky s jím vybraným Dopravcem. Za dopravu Zásilky odpovídá Zasílatel pouze v případech a způsobem uvedeným dále v těchto Podmínkách.

IV. Práva a povinnosti Zasílatele

 1. Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy Příkazce a v rámci této činnosti zejména:
 1. řádně pečuje o Zásilku, pokud ji Zasílatel sám převzal,
 2. uchovává pro potřeby Příkazce po přiměřenou dobu anebo po dobu dohodnutou doklady a údaje, které získal při plnění Smlouvy,
 3. upozorňuje Příkazce na zjevnou nesprávnost jeho příkazů; v případě, že Příkazce trvá na pokynech, nenese Zasílatel odpovědnost za vzniklou škodu,
 4. při nebezpečí z prodlení Zasílatel obstarává dopravu Zásilky tak, aby vyhovovala co nejvíce podmínkám Smlouvy, popř. zájmům Příkazce Zasílateli známým,
 5. obstarává pojištění Zásilky, pouze pokud je to s Příkazcem smluveno. Zasílatel není oprávněn pokládat pouhý údaj ceny Zásilky za příkaz k pojištění. Pokud je pojištění Zásilky Smluvními stranami dohodnuto, pojišťuje Zasílatel podle pojišťovacích podmínek obvyklých v místě plnění. Nastane-li pojistný případ, splní Zasílatel své povinnosti tím, že postoupí Příkazci na jeho přání své nároky vůči pojišťovně s tím, že výše náhradové povinnosti dopravce je omezena v souladu s Úmluvou CMR dle hrubé váhy Zásilky,
 6. podává Příkazci zprávu o škodě, která Zásilce hrozí, nebo na ní již vznikla, jakmile se to dozví a to bez zbytečného prodlení,
 7. uchovává doklady týkající se plnění Smlouvy po dobu 3 měsíců od uzavření Smlouvy a dále v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména účetními předpisy).
 1. Při plnění závazků ze Smlouvy je Zasílatel povinen s vynaložením odborné péče sjednat způsob a podmínky přepravy Zásilky odpovídající co nejlépe zájmům Příkazce, jež vyplývají ze Smlouvy.
 2. Zasílatel není povinen přezkoumávat nebo doplňovat údaje poskytnuté Příkazcem, pokud toto není ve Smlouvě výslovně dohodnuto.
 3. Zasílatel je oprávněn:
 1. žádat Příkazce, aby mu byl dán písemně příkaz k obstarání přepravy Zásilky (zasílatelský příkaz), jestliže Smlouva nemá písemnou formu,
 2. prodat vhodným způsobem Zásilku na účet Příkazce, hrozí-li jí bezprostředně podstatná škoda a není-li čas vyžádat si pokyny Příkazce nebo prodlévá-li Příkazce s takovými pokyny a neučiní sám potřebná opatření,
 3. požadovat na Příkazci přiměřenou zálohu na náklady spojené s plněním Smlouvy, a to dříve než započne s jejím plněním,
 4. žádat na Příkazci smluvenou odměnu (resp. Zasílatelskou cenu). Zasílateli kromě toho přísluší náhrada nutných a užitečných nákladů vynaložených za účelem splnění Smlouvy.
 5. žádat na Příkazci zaplacení odměny, resp. Zasílatelské ceny, v souladu s čl. VI. Podmínek,
 6. uplatňovat zástavní právo na Zásilce k zajištění všech nároků vzniklých za zasílatelského poměru, dokud je Zásilka u někoho, kdo ji má u sebe jménem Zasílatele nebo dokud má Zasílatel listiny, které jej opravňují se Zásilkou nakládat,
 7. jednat dle vlastního uvážení při zachování zájmů Příkazce, zejména při volbě druhu dopravního prostředku a trasy, jestliže od Příkazce neobdržel dostatečný nebo proveditelný pokyn,
 8. organizovat přepravu Zásilky, včetně volby způsobu přepravy, pokud nabylo dohodnuto jinak.

V. Práva a povinnosti Příkazce

 1. Příkazce je povinen:
 1. dát Zasílateli písemně příkaz k obstarání přepravy Zásilky, nemá-li Smlouva písemnou formu,
 2. jestliže hrozí Zásilce bezprostřední škoda, po vyzvání Zasílatelem okamžitě předat Zasílateli další pokyny,
 3. zaplatit Zasílateli smluvenou odměnu, resp. Zasílatelskou cenu, v souladu s čl. VI. Podmínek,
 4. dát Zasílateli k dispozici správné údaje o obsahu Zásilky a její povaze, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě, jako např. o hmotnosti, druhu Zásilky, počtu kusů, rozměrech, způsobu balení, zda jde o nebezpečné zboží ve smyslu dohody ADR, RID apod. s tím, že případné následky nesprávných a neúplných údajů jdou vždy k tíži Příkazce,
 5. upozornit včas Zasílatele na veřejně právní případně na celně právní povinnosti spojené s přepravou Zásilky; Příkazce odpovídá Zasílateli za všechny důsledky takovéhoto opomenutí,
 6. uhradit Zasílateli náhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s dopravou Zásilky, resp. Zasílatelskou cenu v souladu s čl. VI. Podmínek,
 7. zabalit Zásilku a zajistit Zasílatelem vymíněné vlastnosti Zásilky v souladu s čl. VII. Podmínek.  

 

VI. Úhrada přepravních nákladů a odměny Zasílatele

 1. Příkazce se zavazuje uhradit Zasílateli jednak odměnu za poskytnutí zasílatelských služeb dle Smlouvy (dále jen jako „Odměna“) a dále veškeré náklady, které Zasílatel vynaložil při obstarání přepravy Zásilky jako např. dopravné, clo, daně, pojištění a jiné poplatky (dále jen jako „Přepravní náklady“).
 2. Smluvní strany se dohodly, že Odměna a Přepravní náklady budou uhrazeny Zasílateli Příkazcem vždy společně ve formě tzv. zasílatelské ceny nerozlišující pro daný případ konkrétní podíl Odměny a Přepravních nákladů (dále jen jako „Zasílatelská cena“). Výše Zasílatelské ceny bude v každém jednotlivém případě obstarání přepravy Zásilky dohodnuta v Objednávkovém formuláři potvrzeném dle čl. III. odst. 5 Podmínek. Dohodnutá Zasílatelská cena vždy plně kompenzuje jak Odměnu, tak i Přepravní náklady.  
 3. Není-li dohodnuto jinak, je Zasílatelská cena vždy vyjádřena bez DPH. K Zasílatelské ceně dohodnuté v Objednávkovém formuláři potvrzeném dle čl. III. odst. 5 Podmínek bude proto vždy připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
 4. Nárok na Zasílatelskou cenu vzniká Zasílateli okamžikem, kdy Zasílatel uzavřel smlouvu s Dopravcem, jejímž předmětem je přeprava Zásilky v souladu se Smlouvou.
 5. Zasílatelská cena bude po dohodě s Příkazcem navýšena v závislosti na nepředvídaném průběhu přepravy Zásilky (např. marný dojezd, cesta zpět apod.).
 6. Zasílatelskou cenu vyúčtuje Zasílatel Příkazci vždy bez zbytečného odkladu po uskutečnění přepravy Zásilky řádným daňovým dokladem se splatností 14 dnů.
 7. V případě prodlení Příkazce s úhradou Zasílatelské ceny je Příkazce povinen zaplatit Zasílateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý (i započatý) den prodlení.  

VII. Zasílatelem vymíněné vlastnosti Zásilky

 1. Příkazce se zavazuje v závislosti na charakteru obsahu přepravované Zásilky Zásilku řádně zabalit tak, aby:
 1. obsah Zásilky byl zajištěn proti pohybu tak, aby obal Zásilky zajišťoval dostatečnou ochranu zejména pro křehké části obsahu Zásilky,
 2. obal Zásilky umožňoval bezpečnou manipulaci se Zásilkou jedné osobě,
 3. obal poskytoval přirozenou ochranu přepravovanému obsahu při běžné nebo Příkazcem vymíněné manipulaci, včetně manipulace po válečkové dráze,
 4. Zásilka neohrožovala další společně přepravované zásilky, použitý dopravní prostředek, skladové prostory Zasílatele či Dopravce nebo prostředky mechanizující ložné manipulace,
 5. Zásilka neohrožovala život, zdraví a bezpečnost osob, které přijdou se Zásilkou do styku, umožňovala při dodržení elementární opatrnosti a odborné péče přepravu zásilek ve vrstvách na ložné ploše dopravního prostředku,
 6. obal Zásilky byl celistvý, pravidelného tvaru. S výjimkou předem dohodnutých případů, při kterých je s Příkazcem dohodnuta zvýšená míra jeho rizika vyplývající z částečné ztráty, tvoří zásilku vždy pouze jeden balík,
 7. Zásilka byla označena v souladu s ust. § 46 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Zasílatel si dále vymiňuje, aby obsahem přepravované Zásilky nebylo následující:
 1. předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,
 2. předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince, aktivované platební a jiné peněžní karty a ceniny s výjimkou stravenek, nabíjecích kuponů do mobilních telefonů, SIM karet, dálničních známek, výherních losů a telefonních karet operátorů pevných telefonních linek, jejichž maximální hodnota v jedné Zásilce nepřesahuje 5.000,- Kč (vyšší než uvedenou hodnotu je Příkazce povinen Zasílateli vždy předem oznámit),
 3. předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny apod.,
 4. živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,
 5. předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se Zásilkou, jako jsou alkohol a jiné drahé tekutiny ve skleněných lahvích apod.,
 6. jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů jako jsou například volně ložené substráty.
 1. Příkazce je povinen o podmínkách a vymíněných vlastnostech Zásilky dle tohoto článku Podmínek informovat třetí osoby, které budou předávat Zásilku k přepravě, a zajistit, aby všechny zásilky předávané k přepravě na základě Smlouvy vyhovovaly těmto ustanovením; za nesplnění těchto požadavků Příkazce odpovídá stejně, jako by Zásilku k přepravě předával sám.

VIII. Přeprava  Zásilky Zasilatelem

 1. Neodporuje-li to Smlouvě, nejpozději do začátku uskutečnění přepravy Zásilky, může Zasílatel uskutečnit sám přepravu Zásilky. Příkazce bere na vědomí, že náhradová povinnost Zasilatele jakožto dopravce Zásilky se řídí Úmluvou CMR a je omezena dle hrubé váhy Zásilky.
 2. V případě, že Zasílatel uskutečňuje sám přepravu Zásilky, je Zasílatel odpovědný za řádnou dopravu Zásilky v postavení Dopravce. Práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě Zásilky Zasílatelem se řídí přepravními podmínkami, které Zasilatel zašle Příkazci před realizaci zakázky. V ostatních případech se podmínky přepravy Zásilky řídí přepravními podmínkami příslušného Přepravce.   

IX. Odpovědnost Zasilatele za škodu a za závazky vzniklé ze smlouvy a přepravy Zásilky

 1. Zasílatel odpovídá Příkazci za škodu způsobenou porušením povinností Zasílatele uvedených ve Smlouvě nebo v Podmínkách.
 2. Za závazky a škody vzniklé v souvislosti s dopravou Zásilky odpovídá Zasílatel Příkazci, pouze pokud Zasílatel sám provádí přepravu Zásilku nebo pokud Zasílatel Příkazci neoznačí Dopravce, u kterého obstaral přepravu Zásilky. V souladu s ust. § 2482 ve spojení s ust. § 2461 Občanského zákoníku od okamžiku, kdy Zasílatel Příkazci označí Dopravce, u kterého obstaral přepravu Zásilky, není Příkazce oprávněn vymáhat vůči Zasílateli jakékoliv nároky na plnění závazku ze smlouvy o přepravě Zásilky. V případě vzniku nároků Příkazce vůči Dopravci, je Zasílatel povinen po označení Dopravce Příkazci postupovat v souladu s ust. § 2466 Občanského zákoníku.    
 3. Ve všech případech, kdy je Zasílatel odpovědný za škodu, odpovídá Zasílatel Příkazci pouze za skutečnou škodu vzniklou na přepravované Zásilce při obstarání přepravy. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však Zasílatel neodpovídá Příkazci za ušlý zisk ani jiné následné škody, které mohou v souvislosti s obstaráním přepravy Zásilky vzniknout, ani za škody vzniklé Příkazci nebo třetím osobám v souvislosti s přepravou Zásilky. V případech, kdy Zasilatel provádí sám přepravu Zásilky, je náhradová povinnost Zasilatele jakožto dopravce Zásilky omezena Úmluvou CMR dle hrubé váhy Zásilky.
 4. Zasílatel se vždy zprostí případné odpovědnosti za škodu na převzaté Zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena:

a) Příkazcem, Odesílatelem, Příjemcem nebo vlastníkem Zásilky,

b) vadou nebo přirozenou povahou Zásilky, včetně obvyklého úbytku,

c) vadným obalem, na který Zasílatel upozornil Příkazce (popř. Odesílatele) při převzetí Zásilky k přepravě. Pokud Zasílatel neupozornil na vadnost obalu, neodpovídá za škodu způsobenou na Zásilce vadným obalem jen tehdy, jestliže nebyla vadnost či nevhodnost obalu zřejmá,

d) porušením povinností Příkazce uvedených ve Smlouvě či těchto Podmínkách (zejména v čl. VII Podmínek).

 1. Zasílatel se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté Zásilce také v tom případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče obvyklé v odvětví zasílatelských služeb.

X. Odpovědnost Příkazce za škodu

Příkazce odpovídá za škodu, která Zasílateli nebo třetím osobám vznikne v důsledku porušení povinností Příkazce dle Smlouvy, včetně Podmínek, zejména (nikoliv však výlučně) povinnosti poskytnout Zasílateli správné a úplné údaje o obsahu Zásilky a její povaze, jakož i o jiných skutečnostech, potřebných k uzavření smlouvy o přepravě nebo obstarání a/nebo provedení přepravy Zásilky.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Příkazce souhlasí s tím, aby Zasílatel ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení GDPR“)  zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Příkazce uvedené Příkazcem při registraci dle čl. III odst. 1 Podmínek, v Objednávkovém formuláři, ve Smlouvě a další osobní údaje nezbytné pro poskytnutí zasílatelských služeb Zasílatelem. Tyto osobní údaje budou Zasílatelem zpracovávány a uchovávány v klientském registru Zasílatele výlučně pro účely plnění jeho závazků ze Smlouvy.
 2. Požádá-li Příkazce Zasílatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Zasílatel povinen v souladu s nařízením GDPR mu informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud Příkazce zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných Zasílatelem, je oprávněn žádat, aby Zasílatel provedl opravu.
 3. Pokud Příkazce zjistí nebo se domnívá, že Zasílatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Příkazce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Zasílatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Zasílatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 1. Příkazce uděluje souhlas dle odst. 1 tohoto článku na dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě Smlouvy mezi Příkazcem a Zasílatelem.
 2. Příkazce se zavazuje zajistit souhlas Odesílatele a Příjemce/Adresáta Zásilky se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR v takovém rozsahu, aby Zasílatel mohl řádně plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Pro tento případ se příkazce ve smyslu ust. § 2890 a násl. Občanského zákoníku dále zavazuje uhradit Zasílateli jakoukoliv újmu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Odesílatelů či Příjemců/Adresátů vznikne (např. pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů).
 3. Ustanoveními odst. 1 až 4 tohoto článku je vázán pouze Příkazce, pokud je fyzickou osobou. Ustanovením odst. 5 tohoto článku je vázán Příkazce, jak fyzická, tak i právnická osoba.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti Smluvních stran při plnění Smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 2. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty, kterými se řídí práva a povinnosti Smluvních stran, platí následující pořadí důležitosti s tím, že výše uvedený dokument má při aplikaci vždy přednost před níže uvedeným:
 1. Smlouva,
 2. tyto Podmínky.
 1. Všechny spory vznikající ze Smlouvy budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy ČR.
 2. Není-li Smluvními stranami ujednáno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu neurčitou. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 3. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku. Pro vyloučení pochybností se za podstatné porušení povinností Příkazce pro účely Smlouvy považuje zejména prodlení Příkazce se splněním kterékoliv peněžité částky Smlouvy (včetně Podmínek) delší než čtrnáct (14) dní a/nebo porušení povinností nebo nedodržení podmínek sjednaných v čl. VII Podmínek.
 4. Zasílatel je oprávněn provést změny Podmínek. O navržené změně Podmínek je Zasílatel povinen Příkazce vyrozumět písemně, faxem nebo e-mailem zpravidla alespoň 10 pracovních dnů před dnem účinnosti navržených změn. V případě, že Příkazce nejpozději 1 pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí Zasílateli písemně, faxem nebo e-mailem svůj nesouhlas, nebo i po dni účinnosti navržených změn objednává přepravu Zásilek, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí.
 5. V případě, že Příkazce projeví nesouhlas se změnami dle odst. 6 tohoto článku Podmínek, je Příkazce oprávněn od Smlouvy odstoupit. Aktuální znění Podmínek a další informace o zasílatelských službách jsou zveřejňovány na adrese https://www.prepravto.cz/obchodni-podminky/.
 6. Výzvy, odstoupení a další jednostranné úkony provedené jednou ze stran podle Smlouvy nebo podle zákona vůči straně druhé se považují za doručené nejpozději pátým dnem poté, co strana úkon činící jej podala ve formě doporučené listovní zásilky k poštovní přepravě veřejnému přepravci.
 7. Příkazce stvrzuje podpisem Podmínek, že se s jejich obsahem seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.